ISOO is het centrum voor fotografie in de regio IJmond en omgeving. Vanuit station Beverwijk organiseert ISOO exposities, lezingen, workshops en andere activiteiten. Gehuisvest in de mooie glazen locatie van het NS stationsplein in Beverwijk kunnen amateur- en beroepsfotografen elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen, plannen maken, activiteiten plannen en exposities organiseren.
Het centrum is laagdrempelig toegankelijk voor eenieder die is geïnteresseerd in fotografie. Jong en oud. Zo is bijvoorbeeld ook Young Art betrokken bij de organisatie. In het centrum is altijd een foto-expositie. De openingstijden zullen nog beperkt zijn, maar worden uitgebreid zodra er voldoende mensen zijn die willen meedoen bij de organisatie en uitvoering van het fotocentrum. Als je interesse hebt om mee te doen, meld je dan aan bij info@isoo.nu.
ISOO is een initiatief van de werkgroep fotografie van de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk en bestaat uit René Beentjes, Jan Aardenburg, Thea Olivier en Jeffrey Hoogeveen.

Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk

Kan het niet ispirerender, kan er niet meer en kan het ook beter? Dat vroeg een groep creatieven zich in 2000 af over het Beverwijkse culturele klimaat. Men miste nogal wat. In het bijzonder: een volwassenen poppodium, een bescheiden theater en een warmhartig kunst- en aankoopbeleid. In het algemeen: de waardering van de gemeente voor kunst en cultuur.
Na een roerige avond in het café met gemeentepolitici, kunstenaars, muzikanten en belangstellenden werd besloten tot oprichting van een stichting. Maart 2001 werd de notaris aan de Zeestraat bezocht. En vanaf die dag bestaat de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk, kunstencultuurbeverwijk.nl
Vernieuwen en coördineren, dat is de samenvatting van de statuten. Vernieuwen omdat het culturele leven van deze stad fris bloed kon gebruiken en coördineren omdat in deze stad véél meer gebeurt dan vaak wordt verondersteld.
De Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk wil kunstzinnige en culturele plannen ontwikkelen en uitvoeren én anderen ondersteunen en stimuleren om deze op touw te zetten. Dit op het gebied van film & fotografie, literatuur & poëzie, beeldende kunst, muziek en projecten.

De stadsfotograaf

Kijk op de facebookpagina van de Stadsfotograaf Beverwijk voor meer informatie. Voor vragen en inzendingen voor de verkiezing mail naar stadsfotograafbeverwijk@hotmail.com
De stadsfotograaf is een initiatief van de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk. De gedichten van de stadsdichter, een initiatief dat nu al twaalf jaar door de stichting wordt gedragen, werden geprint als posters en ansichten. Acht jaar geleden leek het de stichting leuk om een beeld toe te voegen aan de gedichten. Zo ontstond het idee van de stadsfotograaf.
Elk jaar wordt een nieuwe stadsfotograaf benoemd door de Stichting. De eerste drie stadsfotografen Peter Hageman, Carla Ellens (beeldblic) en Rene Kuipers hebben foto’s gemaakt naar aanleiding van een gedicht van de toenmalige stadsdichter. Daarna is het concept losgelaten en werd er een thema (opdracht) gekozen. Bert Giebels (zelfs 2 x achtereen stadsfotograaf) kreeg als opdracht mee; ‘versla belangrijke evenementen in Beverwijk’. Dit werd 4 mei, koninginnedag, beek als bron en feestweek Beverwijk. Mark Welagen werd het jaar daarop winnaar met een serie mugshots van Beverwijkse ondernemers. Als stadsfotograaf heeft hij deze serie verder uitgebreid. Herman Wubbolts kreeg als opdracht: ‘versla de crisis’.
Marco Maljaars (2015), Heleen Vink (2016) , Jan-Paul van der Meij (2017) en Jan Lambert Krop (2018) volgden.

Stadsfotograaf Heemskerk

In navolging van Beverwijk wordt nu ook in Heemskerk de verkiezing tot Stadsfotograaf Heemskerk georganiseerd. In 2018 werd Paul Beentjes als eerste Stadsfotograaf Heemskerk verkozen.

Fotocafé IJmond

ISOO Fotocafé IJmond is een initiatief met als doel fotografen uit de IJmond bij elkaar te brengen om gezamenlijk in een ontspannen sfeer informatie uit te wisselen over fotografie en alle facetten die daarbij horen. Elke derde maandag van de maand wordt het Fotocafé georganiseerd in het stationsgebouw te Beverwijk.
Kijk op de Facebookpagina van het Fotocafé voor meer informatie.

Vrienden

ISOO is een stichting zonder winstoogmerk en beperkt budget. ISOO zou niet mogelijk zijn zonder de inbreng van verschillende mensen en organisaties.

Ook vriend worden van ISOO?

Ondersteun ISOO als donateur voor € 25,- per jaar. U mag dan 2 lezingen gratis bijwonen. U kunt ook tientjeslid worden. U betaalt dan € 10,- per jaar. Het is ook mogelijk om gedurende één maand uw eigen werk te exposeren op de korte muur in ISOO. De kosten hiervan bedragen € 75,-. In overleg is het ook mogelijk om een speciaal project te ondersteunen. Neem voor meer informatie contact met ons op. Gelieve uw steun over te maken op NL37 RABO 0308 9753 32 t.n.v Stichting ISOO.nu. Liefst onder vermelding van: ISOO donatie.

 

Visie

ISOO wil kunstzinnige en culturele plannen op het gebied van fotografie ontwikkelen en uitvoeren én anderen ondersteunen en stimuleren om deze op touw te zetten en wil daartoe hét centrum voor fotografie in de regio IJmond en omgeving zijn.

Missie

ISOO richt zich op het realiseren van een laagdrempelige voorziening voor een ieder die is geïnteresseerd in fotografie – in welke vorm dan ook – en daarmee bezig is of wil zijn, jong en oud. 

Hoe gaan wij onze visie en missie realiseren?

Vanuit een vaste locatie organiseert ISOO exposities, lezingen, workshops en andere activiteiten. Gehuisvest in de mooie glazen locatie van het NS stationsplein in Beverwijk kunnen amateur- en beroepsfotografen elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen, plannen maken, activiteiten plannen en exposities organiseren.
Een laagdrempelige voorziening houdt in dat ISOO de bijdrage van deelnemers aan de activiteiten zo laag mogelijk wil houden. Dit impliceert dat de organisatie van activiteiten door middel van de inzet van vrijwilligers zal moeten worden gerealiseerd. Tegenprestaties zien wij dan ook het liefst in de vorm van een “contract” voor vrijwillige inzet. Uiteraard zal er ook gebruik worden gemaakt van andere vormen van inkomsten: donateurs, sponsoring, subsidies.
Laagdrempelig betekent ook dat voor ons elk persoon met passie voor fotografie, professional of amateur, ervaren of onervaren, ongeacht maatschappelijke achtergrond, geloofsovertuiging of ras gewoon bij ISOO binnen moet kunnen stappen. Wat ons bindt is de passie voor fotografie.
Laagdrempelig impliceert ook dat wij met deelnemers afspreken dat er binnen ISOO op  geen enkele wijze propaganda kan worden gemaakt voor politieke voorkeuren, geloofsovertuigingen, verschillen in ras of seksuele geaardheid. In voorkomende gevallen, waarin er sprake is van uitingen welke hiermee in strijd zijn, zal ISOO maatregelen nemen.

Middelen en organisatie

Welke middelen staan ons ter beschikking?

Wij beheren een eigen centrum waar altijd een foto-expositie gaande is. De openingstijden van de vaste locatie zullen afhankelijk worden gesteld aan het aantal vrijwilligers dat meedoen aan de organisatie en uitvoering van het fotocentrum.
In ons centrum is er plaats voor het houden van exposities – fysieke foto’s, digitale foto’s via beamer, PC en/of TV scherm – en bieden wij een ontmoetingsplek voor fotografen.
ISOO organiseert onder andere: Exposities, Workshops , Lezingen, Stadsfotograaf, Fotocafé, Fotoclubs , Masterclasses , Nieuwsbrieven, Speciale facebook groepen

Hoe ziet de organisatie eruit?

ISOO is een zelfstandige stichting opgericht op 7 maart 2016. 

Bestuur

Voorzitter – René Beentjes
Secretaris – Thea Olivier
Penningmeester – Jeffrey Hoogeveen
Bestuurslid – Jan Aardenburg

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van ISOO en legt periodiek inhoudelijk en financieel verantwoordelijkheid af. De taak van het bestuur is bewaking van de inhoudelijke, organisatorische en financiële beleidsaspecten van ISOO zoals vastgelegd in het beleidsplan ISOO en het houden van toezicht op werkgroepen en projecten.

Werkgroep

Ter ondersteuning van het bestuur zijn de beleidsterreinen verdeeld in werkgroepen:
Exposities – Jan Aardenburg
Lezingen – Marijke van Straalen
ImPRESSions – Ken Phelan
Fotocafé – Yljas Roeper
Huishoudelijk – Enver Durgutti
Communicatie – Thea Olivier

De taak van de werkgroep is bewaking van de inhoudelijke, organisatorische en financiële beleidsaspecten betreffende het taakgebied zoals  vastgelegd in het jaarplan voor het betreffende taakgebied en het houden van toezicht op van de onder verantwoordelijkheid van de werkgroep gestarte activiteiten.

Hoe sturen wij onze organisatie?

Algemeen principe inzake vrijwilligheid

Wij willen onze organisatie op een professionele manier aansturen waarbij rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd. Wij verlangen daarbij van onze vrijwilligers een constructieve en professionele houding, waarbij als uitgangspunt geldt: Vrijwilligheid is niet hetzelfde als Vrijblijvendheid.
Wie zich als vrijwilliger bij ISOO aanmeldt gaat daarbij een commitment aan voor een bepaalde periode. Voor een project zal dat vaak de duur van het project zijn. Voor gangbare activiteiten zal dat in principe voor een kalenderjaar zijn. Mochten zich onvoorziene omstandigheden voordoen dan zal de vrijwilliger in nauw overleg met de activiteiten leider, projectleider, voorzitter werkgroep of stuurgroep voorzitter oplossingen aandragen.
Deze benadering  is noodzakelijk om activiteiten en projecten te kunnen plannen en de continuïteit van die activiteiten te kunnen waarborgen. 

Beloningsbeleid

Er worden geen vergoedingen verstrekt aan bestuurders, vrijwilligers en andere betrokkenen.  

Methoden

De ISOO organisatie hanteert standaard formats inzake structuur, planning en rapportering, te weten:
Het bestuur en de werkgroepen hanteren een referentiekader waarin is beschreven: Doel van de groep, Deelnemers, Vergaderfrequentie, Vergaderschema, In- en output documenten.
Het bestuur en de werkgroepen hanteren een “Actie- en besluitenlijst” om acties en besluiten vast te leggen.
Standaard activiteiten worden beschreven, waarbij wordt vastgelegd: Doel, Frequentie, Jaarplanning, Minimaal aantal deelnemers. Een keer per halfjaar wordt de voortgang van de standaard activiteiten gerapporteerd via de standaard voortgangsrapportage.
Voor projecten wordt gebruik gemaakt van een standaard Projectplan format (de zogenaamde charter). Voor de voortgang van de projecten wordt ook gebruik gemaakt van de standaard voortgangsrapportage. De frequentie van rapportering wordt in het projectplan vastgelegd.

Jaarplan

Het jaarplan en de daaraan gerelateerde jaarplanning is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van ISOO. In dit document worden de agenda voor het activiteitenjaar, de prioriteiten, de verwachte resultaten, de verwachte kosten en de te verwachten opbrengsten vastgelegd. 

Jaaragenda

Een van de belangrijkste onderdelen van het jaarplan is de jaaragenda. In deze agenda worden alle activiteiten en projecten die ISOO voornemens is op te pakken en uit te voeren vastgelegd. Het document geeft inzage in welke activiteit en project wanneer op de agenda staat en welke vrijwilliger daarbij – hetzij als trekker hetzij als uitvoerder – betrokken is. Het biedt de organisatie ISOO de mogelijkheid prioriteiten te stellen en levert input voor de Werkgroep Financiën en interne organisatie voor de budgettering en voor de werkgroep Communicatie betreffende Public Relations (persberichten, flyers, documentatiemateriaal).
De jaaragenda wordt elk jaar in de eerste week van de maand november vastgesteld door het bestuur van ISOO.

Communicatieplan

Het is voor ISOO van groot belang om naamsbekendheid te verkrijgen en te behouden. Het succes van ISOO valt en staat met de belangstelling die er voor haar activiteiten is en  het kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers. Communicatie is daarbij van strategisch belang. Jaarlijks zal er een communicatieplan door de Werkgroep Communicatie worden opgesteld.
Input voor het communicatieplan is de jaaragenda. Goedkeuring van het communicatieplan is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bewaking van het communicatieplan is de verantwoordelijkheid van de Werkgroep Communicatie. Het communicatieplan wordt jaarlijks in de eerste week van november vastgesteld.

Financieel jaarplan

Zonder financiële middelen is het onmogelijk om de activiteiten die ISOO wil gaan uitvoeren te realiseren. De mogelijkheden welke ISOO heeft voor het uitvoeren van de geplande activiteiten worden naast menskracht bepaald door het hebben of verkrijgen van voldoende financiële middelen. Het kunnen beschikken over voldoende financiële middelen is daarom van levensbelang voor de continuïteit van ISOO. Naast inkomsten uit activiteiten zullen er initiatieven moeten worden ontplooid om subsidies en sponsoring te verkrijgen. Aan de andere kant zullen de kosten beheerst moeten worden. Dit laatste kan het meest effectief gerealiseerd worden door het toekennen van budgetten aan activiteiten en projecten.
Jaarlijks zal er een financieel jaarplan door de het bestuur worden opgesteld. Input voor het financieel jaarplan is de jaaragenda en de budgetvoorstellen van de werkgroepen. Goedkeuring van het financieel jaarplan is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bewaking van het financieel jaarplan is de verantwoordelijkheid van de penningmeester. Het financieel jaarplan wordt jaarlijks in de eerste week van november vastgesteld.
Het financieel jaarverslag van 2017 is hier te downloaden.

Wet op privacy

PRIVACYVERKLARING van Stichting ISOO Centrum voor fotografie IJmond.

Contactgegevens

Correspondentie adres: Hendrik Burgerstraat 46, 1942 EM Beverwijk
Vestigingsadres: Stationsplein 46, 1948 LC Beverwijk
RSIN nummer: 856144277