ISOO, het centrum voor fotografie in de regio IJmond

Fotografiecentrum ISOO,  gehuisvest in de mooie glazen locatie aan het Stationsplein in Beverwijk, organiseert exposities, lezingen, workshops, fotowandelingen en andere activiteiten. In het fotografiecentrum kunnen amateur- en beroepsfotografen elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen, plannen maken, activiteiten plannen en exposities organiseren. Het centrum is laagdrempelig toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd is in fotografie. Jong en oud. Zo is bijvoorbeeld ook Young Art betrokken bij de organisatie. ISOO is een initiatief van de werkgroep fotografie van de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk. Sinds 2016 is ISOO  een zelfstandige stichting.

Visie
ISOO wil kunstzinnige en culturele plannen op het gebied van fotografie ontwikkelen en uitvoeren én anderen ondersteunen en stimuleren om deze op touw te zetten en wil daartoe hét centrum voor fotografie in de regio IJmond zijn.

Missie
ISOO richt zich op het realiseren van een laagdrempelige voorziening voor een ieder die is geïnteresseerd is in fotografie – in welke vorm dan ook – en daarmee bezig is of wil zijn, jong en oud. 


ACTIVITEITEN

ISOO organiseert o.a. exposities, workshops, lezingen, fotowandelingen en de verkiezing tot de Stadsfotograaf Beverwijk en Dorpsfotograaf Heemskerk.

Exposities
Heb je belangstelling om te exposeren bij ISOO, neem dan contact op met de organisator van de exposities Jan. Hij kan je alles vertellen over de mogelijkheden en kosten. Een mailtje naar info@isoo.nu volstaat. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Workshops/lezingen/fotowandelingen
Regelmatig worden er workshops, lezingen en fotowandelingen georganiseerd. Houd hiervoor onze website isoo.nu en facebook in de gaten. Ook in de regionale/lokale kranten en de ISOO-nieuwsbrief verschijnt hier informatie over.

Aanmelden voor de ISOO-nieuwsbrief, stuur een mailtje naar info@isoo.nu.

Stadsfotograaf Beverwijk
De stadsfotograaf is een initiatief van de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk. De gedichten van de stadsdichter, een initiatief dat nu al sinds 2006 door de stichting wordt gedragen, werden geprint als posters en ansichten. In 2010 leek het de stichting leuk om een beeld toe te voegen aan de gedichten. Zo ontstond het idee van de stadsfotograaf.
Elk jaar wordt een nieuwe stadsfotograaf benoemd door de stichting. De eerste drie stadsfotografen Peter Hageman, Carla Ellens (beeldblic) en Rene Kuipers hebben foto’s gemaakt naar aanleiding van een gedicht van de toenmalige stadsdichter. Daarna is het concept losgelaten en werd er een thema (opdracht) gekozen. Bert Giebels (zelfs 2 x achtereen stadsfotograaf) kreeg als opdracht mee; ‘versla belangrijke evenementen in Beverwijk’. Dit werden 4 mei, koninginnedag, Beek als Bron en feestweek Beverwijk. Mark Welagen werd het jaar daarop winnaar met een serie mugshots van Beverwijkse ondernemers. Als stadsfotograaf heeft hij deze serie verder uitgebreid. Herman Wubbolts kreeg als opdracht: ‘versla de crisis’.
Marco Maljaars (2015), Heleen Vink (2016) en Jan-Paul van der Meij (2017) volgden.

En in 2018: Jan Lambert Krop en 2019/2020: Esther van Aalderen.

Kijk op de facebookpagina van de Stadsfotograaf Beverwijk voor meer informatie. Voor vragen en inzendingen voor de verkiezing, mail naar stadsfotograafbeverwijk@hotmail.com

Dorpsfotograaf Heemskerk
In navolging van Beverwijk wordt nu ook in Heemskerk de verkiezing tot Stadsfotograaf of eigenlijk ‘Dorpsfotograaf’ georganiseerd.  In 2018 werd Paul Beentjes als eerste Dorpsfotograaf Heemskerk verkozen. In 2019 was dat Sylvia Vervest.

ISOO-nieuwsbrief
Wil je ook de ISOO-nieuwsbrief ontvangen, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar info@isoo.nu.

Vrienden van ISOO
ISOO is een stichting zonder winstoogmerk en beperkt budget.

Ook vriend worden van ISOO?
Ondersteun ISOO als tientjeslid. U betaalt dan € 10,- per jaar. Neem voor meer informatie contact met ons op. Gelieve uw steun over te maken op NL37 RABO 0308 9753 32 t.n.v Stichting ISOO.nu. Graag onder vermelding van: ISOO tientjeslid.

HOE WILLEN WIJ ONZE VISIE EN MISSIE REALISEREN?
Vanuit een vaste locatie organiseert ISOO exposities, lezingen, workshops en andere activiteiten. Gehuisvest in de mooie glazen locatie aan het Stationsplein in Beverwijk kunnen amateur- en beroepsfotografen elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen, plannen maken, activiteiten plannen en exposities organiseren.

Contactgegevens

Correspondentieadres: Hendrik Burgerstraat 46, 1942 EM Beverwijk
Vestigingsadres: Stationsplein 46, 1948 LC Beverwijk
RSIN nummer: 856144277


ACHTERGRONDINFORMATIE

Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk
Kan het niet inspirerender, kan er niet meer en kan het ook beter? Dat vroeg een groep creatieven zich in 2000 af over het Beverwijkse culturele klimaat. Men miste nogal wat. In het bijzonder: een volwassenen poppodium, een bescheiden theater en een warmhartig kunst- en aankoopbeleid. In het algemeen: de waardering van de gemeente voor kunst en cultuur.
Na een roerige avond in een café met gemeentepolitici, kunstenaars, muzikanten en belangstellenden werd besloten tot oprichting van een stichting. Maart 2001 werd de notaris aan de Zeestraat bezocht. En vanaf die dag bestaat de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk, kunstencultuurbeverwijk.nl
Vernieuwen en coördineren, dat is de samenvatting van de statuten. Vernieuwen omdat het culturele leven van deze stad fris bloed kon gebruiken en coördineren omdat in deze stad véél meer gebeurt dan vaak wordt verondersteld.
De Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk wil kunstzinnige en culturele plannen ontwikkelen en uitvoeren én anderen ondersteunen en stimuleren om deze op touw te zetten. Dit op het gebied van film & fotografie, literatuur & poëzie, beeldende kunst, muziek en projecten.

Middelen en organisatie
Welke middelen staan ons ter beschikking?
Wij beheren een eigen centrum waar altijd een fotoexpositie gaande is. De openingstijden van de vaste locatie zullen afhankelijk worden gesteld aan het aantal vrijwilligers dat meedoet aan de organisatie en uitvoering van het fotocentrum.
In ons centrum is er plaats voor het houden van exposities – fysieke foto’s, digitale foto’s via beamer, PC en/of TV scherm – en bieden wij een ontmoetingsplek voor fotografen.

Hoe ziet de organisatie eruit?
ISOO.nu is een zelfstandige stichting opgericht op 7 maart 2016. 

Bestuur bestaat uit:

VoorzitterArie Duineveld
SecretarisThea Olivier
PenningmeesterAnneke Mevissen
CommunicatieEdda Ton
Bestuurslid/expo’sJan Aardenburg
BestuurslidNel Luiken

Het bestuur is verantwoordelijk voor het operationeel functioneren van ISOO en legt periodiek inhoudelijk en financieel verantwoordelijkheid af. De taak van het bestuur is bewaking van de inhoudelijke, organisatorische en financiële beleidsaspecten van ISOO zoals vastgelegd in het beleidsplan ISOO.

Werkgroepen
Ter ondersteuning van het bestuur zijn de beleidsterreinen verdeeld in werkgroepen:

ExpositiesJan Aardenburg
Nico Benning
Joop Rumping
WorkshopsMarijke van Straalen
CommunicatieEdda Ton
Thea Olivier
Nadine  Hellmich
Robin Goossen

Algemeen principe inzake vrijwilligheid
Wij willen onze organisatie op een professionele manier aansturen waarbij rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd. Wie zich als vrijwilliger bij ISOO aanmeldt, geeft aan bereid te zijn tijd te willen steken in bepaalde activiteiten. Daarbij geldt het credo: vrijwillig is niet vrijblijvend. Mochten zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan zal de vrijwilliger in nauw overleg met de betrokkenen een oplossing proberen aan te dragen.

Beloningsbeleid
Er worden geen vergoedingen verstrekt aan bestuurders, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Jaarplan
Het jaarplan en de daaraan gerelateerde jaarplanning is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van ISOO. In dit document worden de agenda voor het activiteitenjaar, de prioriteiten, de verwachte resultaten, de verwachte kosten en de te verwachten opbrengsten vastgelegd. 

Jaaragenda
Een van de belangrijkste onderdelen van het jaarplan is de jaaragenda. In deze agenda worden alle activiteiten en projecten die ISOO voornemens is op te pakken en uit te voeren vastgelegd. Het document geeft inzage in welke activiteit en project wanneer op de agenda staat en welke vrijwilliger daarbij – hetzij als trekker hetzij als uitvoerder – betrokken is. De jaaragenda is ook belangrijke informatie voor de penningsmeester en de werkgroep Communicatie.

Communicatie
Het is voor ISOO van groot belang om naamsbekendheid te verkrijgen en te behouden. Het succes van ISOO valt en staat met de belangstelling die er voor haar activiteiten is en het kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers. Communicatie is daarbij van strategisch belang. Voor communicatie wordt er gebruik gemaakt van de volgende sociale media: website, facebook, Instagram, nieuwsbrief. Daarnaast worden er regelmatig persberichten verstuurd. Ook beschikt ISOO over een brochure met algemene informatie over het fotografiecentrum.

Financiën
Zonder financiële middelen is het onmogelijk om de activiteiten die ISOO wil gaan uitvoeren te realiseren. De mogelijkheden die ISOO heeft voor het uitvoeren van de geplande activiteiten worden naast menskracht bepaald door het hebben of verkrijgen van voldoende financiële middelen. Het kunnen beschikken over voldoende financiële middelen is daarom belangrijk voor de continuïteit van ISOO. Naast inkomsten uit activiteiten zullen er initiatieven moeten worden ontplooid om subsidies en sponsoring te verkrijgen.

Jaarlijks stelt de penningmeester een financieel jaarplan op. Input voor het financieel jaarplan is de jaaragenda en de eventuele budgetvoorstellen van de werkgroepen. Goedkeuring van het financieel jaarplan is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bewaking van het financieel jaarplan is de verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Wet op de privacy
Privacyverklaring van Stichting ISOO, centrum voor fotografie IJmond


Downloads

Beleidsvisie ISOO 2021

Toelichting Financiele Jaarstukken – 2020

Baten en lasten – 2020

Balans – 2020

Activiteiten – 2020